Bài 13:Tiếng Hàn nhập môn: Một số câu cơ bản

Bài 13:Tiếng Hàn nhập môn: Một số câu cơ bản

Một số câu cơ bản

File nghe Bài 13: Tiếng Hàn nhập môn

1. 네 (예)  Vâng, đúng

2. 아니요. không phải

3. 김선생님, 안녕하세요? thầy có khỏe không?

4. 네. 안녕하세요? Khỏe, anh có khỏe không ?

5. … 입니다 Tôi là …

6.만나서 반갑습니다  Rất vui được làm quen

7. 안녕히 가세요: Tạm biệt (nói với người ra đi)

8. 안녕히 계세요; Tạm biệt (nói với người ở lại)

9. 수고하십니다 Xin chào ( nói với người đang làm việc)

수고하세요 Tạm biệt ( nói với người đang làm việc)

수고하셨어요 Cảm ơn đã giúp đỡ

10. 처음 뵙겠습니다 Tôi mới gặp bạn lần đầu

11. 또 뵙겠습니다  Hẹn gặp lại

12. 고맙습니다 ( 감사합니다) Xin cảm ơn

13. 천만에요 ( 괜찮아요) Đừng bận tâm

14. 어서오세요 Rất hân hạnh

15. 들어오세요 Xin mời vào

16. 앉으세요 Xin hãy ngồi xuống

17. 실레합니다 Xin lỗi ( vì đang làm việc gì đó)

실례했습니다 Xin lỗi ( vì đã làm việc gì đó)

실례하겠습니다 Xin lỗi ( vì việc làm của tôi)

18. 미안합니다 ( 죄송합니다) Tôi xin lỗi

19. 아니요, 괜찮아요) Không sao, ổn,

20. 여보세요! Xin chào ( gọi điện)

21. 시간이 다 됐습니다 Đã ( bắt đầu hoặc kết thúc)

22. 또봐요. Hẹn gặp lại ( nói lịch sự)

23. 그래요? Thật vậy sao ?

그래요. Thật vậy

Thảo luận về nội dung này

thảo luận