Topik trung cấp: Bài 2: Cấu trúc nói gián tiếp

Topik trung cấp: Bài 2: Cấu trúc nói gián tiếp

TOPIK

Topik trung cấp: Bài 2: Cấu trúc nói gián tiếp

Trong bài học trước, bạn đã được tìm hiểu cấu trúc ngữ pháp 가능 (khả năng) trong bài thi topik 중급, trong bài này bạn sẽ tìm hiểu cấu trúc câu nói gián tiếp (간접화법(인용). Bạn cần nhớ 4 dạng hay sử dụng, các cách viết tắt và những lưu ý khi áp dụng vào bài thi topik

Vấn đề ngữ pháp số 2간접화법(인용)  Cấu trúc nói gián tiếp

4. -(ㄴ/는)다고 하다

5. -(으/느)냐고 하다[묻다, 질문하다, 말하다]

6. -(으)라고 하다[말하다]

7. 자고 하다

Cụ thể

4.  -(ㄴ/는)다고 하다

Cấu trúc trên dùng để nhắc lại một lời nói của ai đó. Thực tế nó có nghĩa là “ai đó nói rằng…”

ví dụ:

수미:  “친구를 만나요.”                    ->  수미 씨가 친구를 만난다고 해요.

“어제 친구를 만났어요.”       ->  수미 씨가 어제 친구를 만났다고 해요.

“내일 친구를 만날 겁니다.”             ->  수미 씨가 내일 친구를 만날 거라고[것이라고합니다.

전수: “불고기가 정말 맛있어요.”   ->  전수 씨가 불고기가 정말 맛있다고 해요.

“저는 한국 사람입니다.”       ->  전수 씨가 자기는 한국 사람 이라고 합니다.

5. (으/느)냐고 하다[묻다, 질문하다, 말하다]

Đây là dạng khác của cấu trúc gián tiếp có nghĩa là “ai đó hỏi rằng?”

ví dụ:

수미: “친구를 만나요?”                    ->   수미 씨가 친구를 만나()냐고 해요.

“어제 친구를 만났어요?”     ->   수미 씨가 어제 친구를 만났()냐고 해요.

“내일 친구를 만날 겁니까?” ->   수미 씨가 내일 친구를 만날 거냐고[것이냐고합니다.

철수:   “불고기 맛이 어때요?”         ->   철수 씨가 불고기 맛이 어떠냐고 물었어요.

“당신은 가수입니까?”          ->   철수 씨가 내가 가수이냐고 물었어요.

6. -(으)라고 하다[말하다]

Là mẫu ngữ pháp dùng để trích dẫn, có nghĩa “Anh/chị ấy bảo/yêu cầu bạn làm…”

ví dụ:

엄마: “문을 꼭 닫고 외출해라”                    ->  엄마가 문을 꼭 닫고 외출하라고 해요.

선생님: “수업시간에 떠들지 마세요” (*)   ->  선생님께서 수업시간에 떠들지 말라고 해요

수미: “이것 좀 들어 주세요.”                       ->   수미 씨가 이것을 들어 달라고 해요.

과장님: “이 서류를 김 대리에게 주세요.” ->   과장님께서 이 서류를 김 대리에게 주라고 합니다.

7. -자고 하다

Dùng để trích dẫn một lời đề nghị, có nghĩa là “ai đó đề nghị/ gợi ý rằng…”

ví dụ:

영희: “수업 끝나고 연극 보러 가자”           ->   영희가 수업 끝나고 연극 보러 가자고 해요.

기 대리: “일이 많으니까 야근 좀 합시다.”-> 김대리가 일이 많으니까 야근 좀 하자고 합니다.

민수: “지금 식당에 갈까요?”                       ->  민수가 지금 식당에 가자고 해요.

Để tìm hiểu sâu hơn và đầy đủ hơn, bao gồm cả các dạng viết tắt, bài tập trong phần thi topik, bạn có thể Download Topik trung cấp: Bài 2

Thảo luận về nội dung này

thảo luận