Sơ cấp 1 (Bài 2): Cái này là cái gì?

Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?

Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?

 Bài 1 : Cái này là cái gì?

초급 일- 1과 : 이것은 무엇입니까?

Hội thoại ( 회화 ):

 A- 이것은 무엇입니까?

      Cái này là cái gì?

B- 책상입니다.

      Là cái bàn

A- 저것은 무엇입니까?

     Cái kia là cái gì?

B- 저것은 의자입니다.

    Cái kia là cái ghế

     1.  Từ vựng (단어) :

~과 : bài học ~                                                              이것: cái này

무엇:cái gì                                                                     책상: bàn học

저것: cái đó                                                                   발음: phát âm

문법: ngữ pháp                                                             책: sách

창문: cửa sổ                                                                  볼펜: Bút bic

문 : cửa                                                                         연필: bút chì

     

      2. Ngữ pháp (문법):

           N 은/는 무엇입니까 ? : N là cái gì ?

  • 이것은 무엇입니까 ? => Cái này là cái gì ?
  • 저것은 무엇입니까 ? => Cái đó là cái gì ?

         

          이것은/ 저것은) N 입니다: Cái này/ cái đó là N (Đây là/ đó là N)

  • 이것은 책상입니다 => Cái này là cái bàn học
  • 이것은 의자입니다 =>  Cái này là cái ghế
  • 저것은 책상입니다 => Cái đó là cái bàn học
  • 저것은 의자입니다 => Cái đó là cái ghế

Thảo luận về nội dung này

thảo luận