Sơ cấp 1 (Bài 9): Hôm qua bạn đã làm gì?

Sơ cấp 1 (Bài 9): Hôm qua bạn đã làm gì?

 Bài 9: Hôm qua bạn đã làm gì?

초급 일-  9 과 : 어제 무엇을 했어요?

 Hội thoại (회화) :

A : 어제 무엇을 했어요? Hôm qua bạn đã làm gì?

B : 시내에서 친구를 만났어요. Tôi gặp người bạn ở trung tâm thành phố

B : 그리고 다방에서 차를 마시고, 극장에 갔어요. Và uống trà ở quán, rồi đi xem phim

A : 무슨 영화를 보았어요? Bạn đã xem phim gì?

B : “편지”를 보았어요. Tôi đã xem phim “lá thư”

B : 음악이 아주 좋았어요. Nhạc rất hay !

Thảo luận về nội dung này

thảo luận