Sơ cấp 2 (Bài 12) : Tôi định đi nhà sách Đệ Nhất thì đi như thế nào ?

Sơ cấp 2 (Bài 12) : Tôi định đi nhà sách Đệ Nhất thì đi như thế nào ?

Bài 12 : Tôi định đi nhà sách Đệ Nhất thì đi như thế nào ?

초급 – 12 : 제일서점에 가려면 어떻게 해야 돼요?

I. Phát âm ( 발음 ) :

1.곧장[곧짱]

2.왼쪽[왼쪽/웬쪽]

II. Ngữ pháp (문법):

1. V-(으)려면 S : Nếu định V thi S

예 :

-광화문에 가려면 어떻게 해야 합니까?  Tôi muốn đi đến Cổng Kwanghwa thì đi như thế nào?

-한자를 배우려면 한자반에 동록하세요. Nếu muốn học chữ Hán thì hãy đăng ký

2. V-(으) N 이다 : nếu  V (thì) là N

예:

– 곧장 가면 사점입니다.  Nếu đi thẳng là gặp tiệm sách

– 지허철역에서 내리면 백화점이에요.  Rẽ (quẹo) xuống ga tàu điện là thương xá

III. Cách dùng từ (어휘화 표현):

1. V-(으) 수는 없다 Không thể , k được

예:

– 10시까지 올게요. 더 일찍 올 수는 없어요?  Đến 10 sẽ về . Không thể về sớm hơn à ?

– 중국어를 말할 수는 없지만 한자를 쓸 수는 있어요 . Không thể nói tiếng TQ nhưng có thể viết được

2. 쪽 : hướng đi

예:

-어느 쪽으로 가세요? 을지로 쪽으로 가요.  Đi theo hướng nào? đi hướng Ulchiro

– 왼쪽으로 나가세요.  Hãy đi ra hướng bên trái

– 저도 그쪽으로 갑니다. Tôi cũng đi hướng đó

3. 나가다[나오다]:  đi ra ngoài, đi ra

예:

– 밖으로 나오니까 추워요.  Đi ra ngoài nên lạnh

– 오늘 오후에는 시내에 나가 볼까요? Chiều hôm nay xuống TP không ?

4. 곧장 : đi thẳng

예:

– 곧장 가면 지하철역입니다.  Đi thẳng là  ga tàu điện

– 여기서부터 10분쯤 곧장 걸어 가세요 . Từ đây đi bộ thẳng khoảng 10 phút .

Thảo luận về nội dung này

thảo luận